Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Sloten & Sleutels bvba (afgekort S&S) 23.09.2022 Battelsesteenweg 319, 2800 Mechelen, KBO 0545.899.865.

 1. Toepasselijke bepalingen. Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.  Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds.

Alle offertes worden gemaakt zonder verbintenis van S&S en zijn maximaal 60dagen geldig, prijswijzigingen voorbehouden.

Om geldig te zijn dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding van S&S. 

Elke aanvaarde bestelling is onherroepelijk ongeacht of er een voorschot werd betaald.

De besteller verklaart voorafgaand aan de bestelling kennis genomen te hebben van huidige voorwaarden.

Bij eventuele materiële vergissing in de offertes, of indien blijkt dat de informatie op basis waarvan de offerte is gemaakt, door de klant niet correct (fout, onvolledig, verkeerd ingeschat enz.) is gegeven, kan S&S de offerte ten allen tijde retroactief recht zetten, zonder dat de klant recht kan putten uit de begane materiële vergissing of uit de niet correcte informatie.

In geval van annulering van een bestelling door de klant zal Sloten & Sleutels recht hebben op alle reeds gemaakte kosten en verder op een forfaitaire vergoeding van 10 % winstderving op de nog niet gefactureerde bedragen.

 

 1. Leveringen. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door S&S meegedeelde levertermijn is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld werd als deadline in de bijzondere voorwaarden. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding of prijsvermindering, noch op annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Indien er door de klant bijkomende informatie dient verstrekt te worden aan S&S voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan S&S ter beschikking heeft gesteld.  De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten.  Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

 

 1. Betaling. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de klant S&S te allen tijde een bankwaarborg of een andere zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen en wordt deze vervolgens gegeven.

Zolang deze waarborg niet gesteld is, heeft S&S het recht haar verdere uitvoering van het contract op te schorten.  Hetzelfde geldt zolang de klant zijn betalingsverplichtingen voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum , behoudens andersluidend akkoord.

Bij niet betaling op de vervaldag zullen de openstaande bedragen een conventionele lintrest van 10 % per jaar opbrengen tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.

Daarenboven wordt ieder op de vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

S&S behoudt zich het recht voor achterstallige betalingen door derden te laten innen.  Alle rechts- en incassokosten die daaruit voortvloeien, zijn ten laste van de klant.

De facturen van S&S moeten altijd betaald worden door de klant, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens S&S.  Elke verrekening of compensatie is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten.

Indien de klant verzoekt om een factuur op te stellen op naam van een derde, zal de klant ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk gehouden zijn met betrekking tot alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden.

 

 1. Klachten. Door de in ontvangstneming van de levering wordt ingestemd met de levering en wordt de kwaliteit, het werk en de levering integraal aanvaard. Hierover kunnen nadien geen klachten worden geformuleerd.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet op straffe van onontvankelijkheid worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek en dit per aangetekend schrijven aan S&S.

Alle klachten m.b.t. facturen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend aan S&S te worden gemeld.  Na het verstrijken van deze termijn worden de factuur onherroepelijk geacht integraal te zijn aanvaard.

 

 1. Overmacht. S&S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop S&S geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S&S niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de klant zelf.

S&S kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Onderaanneming. S&S kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft S&S het aanspreekpunt. S&S is slechts aansprakelijk voor de onderaannemer in het geval het een zuivere en rechtstreekse aanneming betreft.  Van zodra S&S niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra de klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van S&S desbetreffende.

 

 1. Verplichtingen klant. De klant zal zorgen voor alle eventuele vereiste toelatingen / vergunningen van welke aard ook. De klant garandeert de toegang tot de plaats van de dienstverlening en zal tevens op zijn kosten voorzien in nabije parkeergelegenheid. De klant dient ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat S&S of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren.  De klant is dan ook volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de schending van deze verplichtingen.

 

 1. Aansprakelijkheid. S&S is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht aan de goederen van de klant naar aanleiding van de uitvoering van werken en/of levering/verkoop van materialen behoudens in geval van zware fout of bedrog.  Deze aansprakelijkheid is in alle geval beperkt tot de waarde van de gefactureerde werken /materialen.

 

 1. Garantie. S&S garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, zoals deze zijn weergegeven in de CE-artikelinformatie van de fabrikant.

Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van toepassing.  Deze wettelijke garantie van twee jaar geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen.  Het is aangeraden dat de koper de oorspronkelijke verpakking van de goederen bewaart.

Voor artikelen die online worden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper contact op te nemen met S&S en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan S&S.

Bij vaststelling van een gebrek, moet de koper S&S zo snel mogelijk inlichten.  In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van S&S tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding.

De klant zal echter het risico dragen op schade die de koopwaar / materialen uit welke hoofde ook zou lijden of veroorzaken. 

Tot de algehele betaling van de koopwaar zal de koper op geen enkele manier kunnen beschikken over de koopwaar / de materialen zonder het voorafgaand akkoord van S&S.  De klant kan de geleverde goederen voordien niet aan derden in onderpand geven noch in eigendom overdragen.  S&S wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om de goederen terug te vorderen die zich bij derden bevinden.

 

 1. Communicatie. Tenzij anders overeengekomen kan elke communicatie tussen S&S en de klant rechtsgeldig gevoerd worden via elektronische communicatie. De facturatie kan elektronisch gebeuren. Door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, aanvaardt de klant het gebruik van een elektronische factuur.  De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben.  De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant opgeeft.  De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens.

 

 1. Wijzigingen in de opdracht. S&S is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat S&S dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht zijn ten laste van de klant. S&S behoudt zich het recht voor om, in overleg met de klant, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

 

 1. Maatwerk. Het uitvoeren, onder welke vorm ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de koper. S&S wijst derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake aansprakelijkheid wegens namaak of auteursrechten. De koper wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.

S&S neemt de teksten over zoals de klant deze heeft meegedeeld inclusief hoofdletters en spelfouten. 

S&S behoudt zich het recht voor op alle door ons geleverde artikelen ons merkteken, als handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens. S&S garandeert dat de persoonsgegevens die van de klant worden verkregen in het kader van huidige samenwerking worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes.

S&S zal conform de regels van GDPR de verwerking van uw persoonsgegevens beschermen en beheren in alle transparantie. In de Privacyverklaring kan de klant terugvinden hoe S&S omgaat met de persoonsgegevens, hoe S&S deze verwerkt en onder welke voorwaarden dat gebeurt.  Ook wordt beschreven welke rechten de klant kan doen gelden ten aanzien van deze gegevens.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de werkwijze van S&S te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven.  Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zal een duidelijke mededeling op de website worden geplaatst en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. De meest recente versie is steeds van toepassing op onze relatie, deze is steeds raadpleegbaar op onze website.

 

 1. Geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

 1. Clausule. Het feit dat S&S één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.